Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
fyzika_do_vlastnich_rukou [2017/01/07 11:06]
admin
fyzika_do_vlastnich_rukou [2017/03/29 16:44] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-a+====== Fyzika do Vlastních Rukou ====== 
 + 
 +<panel type="​info"​ title="​O projektu">​ 
 +{{popup> :​img:​fdvr-1024px.png?​250|}} 
 +Na fotografie ze škol se můžete podívat v [[:​gallery:​fdvr|galerii]]. 
 + 
 +Naše studentská kapitola se snaží v souladu s dlouhodobými cíly, jak Univerzity Karlovy tak i SPIE / OSA, aktivně zapojovat do propagace fyziky ​vědy obecně. Tyto aktivity nejsou směřovány pouze na studenty univerzity, ale především na studenty základních a středních škol. V rámci plnění těchto cílů naše kapitola nabízí všem středním a základním školám ČR prezentace fyzikálních pokusů. 
 + 
 +V rámci tohoto projektu mohou naši členové navštívit vaši školu a provést zde názornou demonstraci fyzikálních experimentů. Experimenty jsou především z oboru nízkých teplot a optiky (kompletní seznam viz níže). Zaměřujeme se především na takové, které vyučující nemohou z důvodů obtížné technické realizace ukázat studentům sami (experimenty s tekutým dusíkem) a na netradiční experimenty vycházející z teorie běžně vyučované na školách, aby student získal reálný důkaz o aplikovatelnosti získávaných znalostí. Cílem projektu není pouze studenty pobavit, ale především jim zábavnou formou rozšířit a ucelit znalosti fyziky a případně i dodat motivaci pro její další studium. 
 + 
 +Nabízíme tato vystoupení:​ 
 + 
 +  * Jarmarky pro mladší studenty: Obvykle do šestého až sedmého ročníku, max. jedna třída (dvacet až třicet žáků) 
 +  * Přednášky s experimenty:​ Omezeno kapacitou učebny 
 +  * Diskuze o studium na VŠ: Vhodné pro předmaturitní ročníky 
 + 
 +</​panel>​ 
 + 
 + 
 +<panel type="​primary"​ title="​Demonstrace pro mladší žáky">​ 
 +{{popup>:​img:​2016_11_25-fdvr-dw-002.jpg?​250 }}Tento typ prezentace je určen pro žáky pátých až osmých tříd (po dohodě i mladší). Prezentace nemá tradiční přednáškový charakter. Ve třídě jsou zřízeny tři až čtyři oddělené stanoviště,​ na kterých se provádí samostatně demonstrace experimentů. Studenti jsou na začátku hodiny rozděleny do tohoto počtu skupin. 
 + 
 +Studenti se během hodiny u jednotlivých stanovišť střídají,​ aby nakonec viděli všechny experimenty. Experimenty jsou přizpůsobeny věku studentů a také tomu, aby si je mohli sami vyzkoušet. 
 + 
 +Hlavním cílem tohoto typu prezentace je zaujmout a nadchnout toto často velmi zvídavé publikum a tím u nich zvýšit zájem o studiu technických předmětů. Během této demonstrace je studentům vštěpováno jen velmi málo teorie. 
 +</​panel>​ 
 + 
 +<panel type="​success"​ title="​Demonstrace pro starší studenty">​ 
 +{{popup> :​img:​2016_12_12-fdvr-dw-001.jpg?​260}} 
 +Tento typ prezentace je určen pro studenty 2. ročníků čtyřletých gymnázií (nebo ekvivalentních) až maturitních tříd. Prezentace probíhá již klasickým způsobem – experimentátor u katedry a studenti v lavicích. 
 + 
 +Celý výklad je spojen do souvislého pásma, které obsahuje vždy demonstraci experimentu a jeho teoretické vysvětlení (především powerpointová prezentace či animace). 
 + 
 +Jednotlivé experimenty na sebe tematicky navazují, doplňují se a často obsahují o návaznost na jevy, se kterými se studenti denně setkávají,​ aniž by přemýšleli nad jejich interpretacemi. 
 + 
 +Cílem tohoto typu demonstrace je studentům poutavou formou ucelit a rozšířit jejich současné poznatky fyziky a obdobně jako v předešlém případě je motivovat pro jejich další prohlubování svých znalostí. I během těchto demonstrací rádi využíváme pomoci dobrovolníků ze strany studentů. Prezentace bývá také prokládána soutěžemi o nehodnotné ceny (sladkosti). 
 +</​panel>​ 
 + 
 + 
 +<panel type="​warning"​ title="​Diskuze na téma současná fyzika a motivace pro její studium">​ 
 +Nabízíme také přednášku na téma současné fyziky a vědy obecně a motivaci ji studovat. Jelikož jsou všichni naši členové postgraduálními studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, snaží se ze svých zkušeností přiblížit studentům průběh, klady i negativa studia vědy na vysoké škole a uplatnění absolventů. 
 + 
 +Studenti mají často velmi zkreslené mínění o obtížnosti studia fyziky a o svých možnostech po dokončení těchto škol, které se snažíme vyvracet. 
 + 
 +Prezentace je určena primárně pro maturitní ročníky a trvá mezi 20 – 30 minutami. Zbytek 45 minutové hodiny je určen diskuzi. 
 +</​panel>​ 
 + 
 + 
 +<panel type="​default"​ title="​Technická realizace">​ 
 +{{popup>:​img:​2016_11_25-fdvr-dw-001.jpg?​200 }} 
 +Doporučení délka prezentace pro mladší žáky je jedna vyučovací jednotka (45 minut), pro starší dvě (90 minut). Veškeré vybavení nutné k demonstracím si přivezeme s sebou. Na prezentaci pro starší studenty je nutno zajistit učebnu s projektorem (na promítání prezentací a jako výstup z videokamery,​ kterou využívá při některých demonstrací pro zlepšení viditelnosti detailů některých experimentů). Z časových důvodů není možné ukázat všechny experimenty,​ které popisujeme v přiložených souborech. Seznam na každou demonstraci řešíme individuálně tak, aby co nejvíce vyhovoval danému publiku. 
 +</​panel>​ 
 + 
 +<panel type="​danger"​ title="​Pro zájemce">​ 
 +{{popup> :​img:​2015_10_09-fdvr-dw-001.jpg?​250}} 
 +Pokud budete mít zájem o některou z našich prezentací,​ jejich kombinaci či dodatečné informace, nebojte se nás kontaktovat na oficiální mail <​experimenty@spie.cz>​. Všechny uvedené služby (cesta, prezentace) jsou financovány ze zdrojů SPIE/OSA a MFF UK, a pro státní školy je nabízíme zcela zdarma. Během jednoho dne je možno provést i více různých prezentací (do rozumného množství). V případě zájmu můžeme zaslat reference na školy, které jsme již navštívili. Při seriózním zájmu o naše služby nás doporučujeme kontaktovat s předstihem. Naši členové realizují tuto činnost ve svém volném čase, a přestože se velmi snaží, tak se jim jen obtížně daří uspokojit současnou poptávku. Budeme se těšit na návštěvu na Vaší škole a setkání se studenty! 
 +</​panel>​ 
 + 
 +