Best Paper Award

Cílem tohoto projektu je ocenit vědeckou a publikační činnost studenta magisterského programu nebo 1. ročníku PhD. programu Matematicko-fyzikální fakulty UK a motivovat studenty k vytvoření vědeckých publikací v rané fázi vědecké kariéry. Ocenění bude uděleno studentovi na MFF UK za nejlepší publikaci své originální vědecké práce v impaktovaném časopise nebo za poster na vědecké konferenci. Soutěž se týká prací spadající do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí a do PhD. programů: kvantová optika a optoelektronika, fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí. Přihlášené publikace budou hodnoceny komisí z řad studentů a pedagogů.

Nejlepší článek

Odměna:

 • 1. místo - 10 000 Kč
 • 2. místo - 5 000 Kč

Student je prvním autorem článku v některém vědeckém časopise s impakt faktorem.

Nejlepší poster

Odměna:

 • 1. místo - 5 000 Kč
 • 2. místo - 2 500 Kč

Student je prvním autorem vědeckého posteru prezentovaného na konferenci.

Podmínky účasti:

Do soutěže se může přihlásit student MFF UK, který:

 1. byl k datu podání své přihlášky do soutěže studentem magisterského studia v programu Fyzika nebo studentem 1. ročníku PhD. studia v programu Fyzika
 2. je prvním (hlavním) autorem vědecké práce, která spadá do fyzikálních oborů pokrývaných magisterskými studijními obory: optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí nebo PhD. studijní obory: kvantová optika a optoelektronika, fyzika povrchů a rozhraní, fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
 3. ve vyhlášeném termínu dodá přihlášku a další vyžadované podklady
 4. přihlášená vědecká práce nebyla oceněna v předchozích ročnících BPA
 5. přihlášená publikace byla přijata k publikaci/publikována v roce 2017 nebo do 13. května 2018
 6. přihlášený poster byl prezentován v roce 2017 nebo do 13. května 2018 na vědecké konferenci

Přihláška a podklady kandidáta:

Přihláška do soutěže se podává elektronicky na adresu award@spie.cz. Přihláška může mít formu e-mailu s přílohami, nebo jednoho či více elektronických dokumentů a musí obsahovat následující náležitosti:

 1. jméno, příjmení, stávající nebo ukončený magisterský studijní obor, datum začátku, příp. i zakončení magisterského studia, jméno a příjmení školitele/vedoucího magisterské diplomové práce
 2. stručný životopis žadatele (není kritériem hodnocení)
 3. elektronickou kopii publikované práce ve formátu pdf
 4. doporučení školitele/vedoucího diplomové práce, ve kterém bude jednoznačně vymezen podíl žadatele na práci a výsledcích prezentovaných v přihlášené publikaci

Přihlášku je nutno podat do 13. května 2018

Hodnotící komise:

Přihlášené publikace budou hodnoceny hodnotící komisí, která se bude sestávat z devíti členů. Pět členů bude delegováno z řad studentů prostřednictvím studentské organizace SPIE/OSA Student Chapter Charles University in Prague. Další čtyři členové budou doplněni ve spolupráci se Sekcí fyziky MFF UK z řad oslovených pedagogů, vyučujících především ve studijních programech pokrývajících oborovou působnost této ceny (mimo spoluautory přihlášených prací).

Způsob a kritéria hodnocení:

Členové hodnotící komise vyjádří svůj názor na kvalitu přihlášených publikací jejich seřazením od nejvíce po nejméně preferovanou. Celkové vyhodnocení nejlepší publikace pak proběhne bodovým mechanismem: pořadí dané publikace od každého člena komise bude převedeno na bodový zisk, součet všech bodů od všech členů komise představuje celkové bodové skóre publikace. Publikace s nejvyšším bodovým skóre je vyhlášena jako vítězná. V případě rovnosti dojde k dodatečnému projednání publikací s totožným ziskem a proběhne hlasování.

Publikace budou hodnoceny především podle následujících kritérií:

 • impakt faktor a obecná prestiž žurnálu (hlavní sekce) nebo konference (vedlejší sekce)
 • kvalita prezentace výsledků
 • relevance výsledků a jejich přínos