Aktivity studentské kapitoly

Oficiální schůzce členů

img:2010-ralph_james_small.jpg

Na začátku akademického roku se pravidelně koná volební schůze SPIE/OSA studentské kapitoly, na které se vybírají noví členové předsednictva. Mimo jiné se také shrnují aktivity předchozího roku a obvykle probíhá domluva na stěžejních tématech fungování kapitoly pro rok následující.

Podle aktuálních potřeb se koná schůze předsednictva, na kterou jsou zváni všichni členové.

Z grantů SPIE je možné jednou ročně proplatit cestu za členy kapitoly hostujícímu profesorovi. Toho jsme několikrát využili a navštívil nás např. prof. Gregory Quarles, prof. Mauro F. Pereira nebo Dr. Ralph B. James (tehdejší SPIE president).

Mezi další oficiální setkání se řadí jarní venkovní grilování související především s náborem nových členů a jejich seznámením se současným kolektivem.

Fyzika do vlastních rukou

img:fdvr-1024px.png Fyzika do vlastních rukou je největší projekt SPIE/OSA studentské kapitoly. Ročně navštívíme minimálně deset základních nebo středních škol s představeními zaměřenými na propagaci fyziky. Při každém výjezdu oslovíme většinou čtyři třídy, což znamená, že každoročně ukážeme zajímavé fyzikální experimenty více než tisícovce studentů!

Nabízíme demonstrace pro mladší žáky (do zhruba osmé třídy), pro starší studenty znající již základní pojmy z fyziky nebo pro ročníky před maturitou diskuzi o studiu na vysokých školách.

Díky štědré podpoře se školy na představeních finančně nepodílí.

Více o projektu v samostatné sekcí.

Best Paper Award

img:2016_01_13-pba-002.jpg Každoroční soutěž o nejlepší studentský článek nebo poster. Cílem tohoto projektu je ocenit vědeckou a publikační činnost studenta magisterského programu Matematicko-fyzikální fakulty UK a motivovat studenty k vytvoření vědeckých publikací v rané fázi vědecké kariéry. Ocenění bude uděleno studentovi v magisterském programu nebo 1. ročníku PhD. programu na MFF UK za nejlepší publikaci své originální vědecké práce v impaktovaném časopise nebo poster. Soutěž se týká prací spadající do magisterských studijních programů: optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí. Přihlášené publikace jsou hodnoceny komisí z řad studentů a pedagogů.

Vyhlášení probíhá vždy na podzim s uzávěrkami na přelomu roku.

Více informací naleznete zde.

Studentské projekty

Členové studentské kapitoly jsou studenti Matematicko-fyzikální fakulty UK, k čemuž patří, minimálně pro doktorandy, vypisování studentský projektů nebo i větších prací pro zájemce o optiku a optoelektroniku z nižších ročníků. Nabídka se každoročně mění, odkazy na aktuální seznam rozdělený dle pracovišť, kde působíme: Aktuální studentské projekty.

Aktivity pro mladší studenty a výjezdní seminář FZÚ MFF UK

img:2015_11_05-besidka-001.jpg Výjezdní seminář Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK se koná každoročně na jaře a naši členové se ho pravidelně účastní. Kromě přednášek o svém aktuálním výzkumu nebo zajímavých optických tématech představují mladším studentům aktivity SPIE/OSA studentské kapitoly a nabízejí jim členství.

Dále pořádáme například sešlosti pro studenty bakalářských oborů, během kterých jim představujeme studium optiky, nabízíme studentské projekty nebo bakalářské práce.

Pravidelně se také účastníme Dne otevřených dveří MFF UK s cílem propagace fyzikálního studia. Nemůžeme chybět ani na Jednom dni s fyzikou, nebo Festivalu Fantazie.

Další aktivity

Několikrát do roka pořádání členové SPIE/OSA studentské kapitoly například výlety nebo kulturní akce otevřené i pro další účastníky, především pak jiné studenty MFF UK nebo známé. Díky velmi příjemném kolektivu jsou například celodenní procházky zajímavými místy české krajiny ještě úžasnější.

img:2015_10_24-kokorinsko_small-003.jpg