Fyzika do Vlastních Rukou

O projektu

img:fdvr-1024px.png Na fotografie ze škol se můžete podívat v galerii.

Naše studentská kapitola se snaží v souladu s dlouhodobými cíly, jak Univerzity Karlovy tak i SPIE / OSA, aktivně zapojovat do propagace fyziky a vědy obecně. Tyto aktivity nejsou směřovány pouze na studenty univerzity, ale především na studenty základních a středních škol. V rámci plnění těchto cílů naše kapitola nabízí všem středním a základním školám ČR prezentace fyzikálních pokusů.

V rámci tohoto projektu mohou naši členové navštívit vaši školu a provést zde názornou demonstraci fyzikálních experimentů. Experimenty jsou především z oboru nízkých teplot a optiky (kompletní seznam viz níže). Zaměřujeme se především na takové, které vyučující nemohou z důvodů obtížné technické realizace ukázat studentům sami (experimenty s tekutým dusíkem) a na netradiční experimenty vycházející z teorie běžně vyučované na školách, aby student získal reálný důkaz o aplikovatelnosti získávaných znalostí. Cílem projektu není pouze studenty pobavit, ale především jim zábavnou formou rozšířit a ucelit znalosti fyziky a případně i dodat motivaci pro její další studium.

Nabízíme tato vystoupení:

  • Jarmarky pro mladší studenty: Obvykle do šestého až sedmého ročníku, max. jedna třída (dvacet až třicet žáků)
  • Přednášky s experimenty: Omezeno kapacitou učebny
  • Diskuze o studium na VŠ: Vhodné pro předmaturitní ročníky

Demonstrace pro mladší žáky

img:2016_11_25-fdvr-dw-002.jpgTento typ prezentace je určen pro žáky pátých až osmých tříd (po dohodě i mladší). Prezentace nemá tradiční přednáškový charakter. Ve třídě jsou zřízeny tři až čtyři oddělené stanoviště, na kterých se provádí samostatně demonstrace experimentů. Studenti jsou na začátku hodiny rozděleny do tohoto počtu skupin.

Studenti se během hodiny u jednotlivých stanovišť střídají, aby nakonec viděli všechny experimenty. Experimenty jsou přizpůsobeny věku studentů a také tomu, aby si je mohli sami vyzkoušet.

Hlavním cílem tohoto typu prezentace je zaujmout a nadchnout toto často velmi zvídavé publikum a tím u nich zvýšit zájem o studiu technických předmětů. Během této demonstrace je studentům vštěpováno jen velmi málo teorie.

Demonstrace pro starší studenty

img:2016_12_12-fdvr-dw-001.jpg Tento typ prezentace je určen pro studenty 2. ročníků čtyřletých gymnázií (nebo ekvivalentních) až maturitních tříd. Prezentace probíhá již klasickým způsobem – experimentátor u katedry a studenti v lavicích.

Celý výklad je spojen do souvislého pásma, které obsahuje vždy demonstraci experimentu a jeho teoretické vysvětlení (především powerpointová prezentace či animace).

Jednotlivé experimenty na sebe tematicky navazují, doplňují se a často obsahují o návaznost na jevy, se kterými se studenti denně setkávají, aniž by přemýšleli nad jejich interpretacemi.

Cílem tohoto typu demonstrace je studentům poutavou formou ucelit a rozšířit jejich současné poznatky fyziky a obdobně jako v předešlém případě je motivovat pro jejich další prohlubování svých znalostí. I během těchto demonstrací rádi využíváme pomoci dobrovolníků ze strany studentů. Prezentace bývá také prokládána soutěžemi o nehodnotné ceny (sladkosti).

Diskuze na téma současná fyzika a motivace pro její studium

Nabízíme také přednášku na téma současné fyziky a vědy obecně a motivaci ji studovat. Jelikož jsou všichni naši členové postgraduálními studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, snaží se ze svých zkušeností přiblížit studentům průběh, klady i negativa studia vědy na vysoké škole a uplatnění absolventů.

Studenti mají často velmi zkreslené mínění o obtížnosti studia fyziky a o svých možnostech po dokončení těchto škol, které se snažíme vyvracet.

Prezentace je určena primárně pro maturitní ročníky a trvá mezi 20 – 30 minutami. Zbytek 45 minutové hodiny je určen diskuzi.

Technická realizace

img:2016_11_25-fdvr-dw-001.jpg Doporučení délka prezentace pro mladší žáky je jedna vyučovací jednotka (45 minut), pro starší dvě (90 minut). Veškeré vybavení nutné k demonstracím si přivezeme s sebou. Na prezentaci pro starší studenty je nutno zajistit učebnu s projektorem (na promítání prezentací a jako výstup z videokamery, kterou využívá při některých demonstrací pro zlepšení viditelnosti detailů některých experimentů). Z časových důvodů není možné ukázat všechny experimenty, které popisujeme v přiložených souborech. Seznam na každou demonstraci řešíme individuálně tak, aby co nejvíce vyhovoval danému publiku.

Pro zájemce

img:2015_10_09-fdvr-dw-001.jpg Pokud budete mít zájem o některou z našich prezentací, jejich kombinaci či dodatečné informace, nebojte se nás kontaktovat na oficiální mail experimenty@spie.cz. Všechny uvedené služby (cesta, prezentace) jsou financovány ze zdrojů SPIE/OSA a MFF UK, a pro státní školy je nabízíme zcela zdarma. Během jednoho dne je možno provést i více různých prezentací (do rozumného množství). V případě zájmu můžeme zaslat reference na školy, které jsme již navštívili. Při seriózním zájmu o naše služby nás doporučujeme kontaktovat s předstihem. Naši členové realizují tuto činnost ve svém volném čase, a přestože se velmi snaží, tak se jim jen obtížně daří uspokojit současnou poptávku. Budeme se těšit na návštěvu na Vaší škole a setkání se studenty!